طراحی و پیاده سازی توسط شرکت تجارت پردازان الکترونیک (TPE)